Ribnička pećina

Ribnička pećina se nalazi u okviru spomenika prirode Ribnica, u ataru sela Paštrić, u opštini Mionica. Ribnička pećina je stavljena pod zaštitu kao jedinstveni spelološki objekat u Srbiji u kome se nalazi stanište 15 vrsta slepih miševa (Chiroptera) zaštićenih kao prirodne retkosti.

 

Otvor pećine leži u ravni korita reke, impozatnih je dimenzija i oblika jednokrakog trougla sa stranama od oko dvadeset pet metara. Pećinu je u debelom trijanskom krečnjaku stvorio potočić koji izvire iz njenog grotla. Hidrogeolozi su baš ovde opisali jedinstvenu pojavu piraterije, to jest „krađe” vode sa jednog sliva u drugi podzemnim putem. Tako se ovde, kao pravi školski primer, vode Lepenice, prelivaju u Ribnicu podzemnim tokovima. Podzemne vode pećinskog potoka ugrožene su, pre svega zbog slabe zaštite ponora u predelu Brežđa, koji vodom snabdevaju ovaj sistem.

 

Pod Velike dvorane je prekriven zemljom i blokovima krečnjaka, ali i šljunkom, koji ovde taloži Ribnica pri visokim vodama. Pećinski potok je usekao plitko korito u nanosu – sloj zemlje i ogolićenoj podlozi od šljunka, ispod. U zadnjem delu dvorane potok se račva (dva kraka), ali se oni ponovo sastaju kod ulaza u pećinu. Na tavanici su retki stalaktiti i veći broj udubljenih oštrih ivica, nastalih otpadanjem stenovitih blokova.

 

OKO Ribničke pećine :

Spomenik prirode
Ribnica (pritoka Kolubare)
Ribnička crkva i stara škola u Paštriću
Šalitrena pećina

 

Spomenik prirode Ribnica obuhvata površinu od 28 hektara na području opštine Mionica i katastarske opštine Paštrić, kanjonu reke Ribnice.

 

U okviru pojasa II stepena zaštite spomenika prirode se nalazi crkva Svetih apostola Petra i Pavla i stara škola, koji predstavljaju nepokretno kulturno dobro kao jedinstveni spomenik kulture i Šalitrena i Ribnička pećina i u njenoj neposrednoj blizini se nalazi devet zaštićenih stabala lipe.

 

Manastir Ribnica se nalazi u Paštriću, na teritoriji opštine Mionica, zajedno sa starom školom predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja.

 

Manastirska crkva posvećena je Svetim Apostolima Petru i Pavlu. Najstariji pomen ribničkog manastira, pretvorenog 1832. godine u mirsku crkvu, potiče iz 1657. Za vreme Kočine krajine crkva je spaljena, da bi tokom 19. veka bila u više navrata obnavljana. Od kojih je za poslednju obnovu 1823. godine zaslužan knez Jovica Milutinović.

 

Današnja crkva sagrađena je 1909. godine, prema projektu arhitekte Svetozara Ivačkovića. Osnove je upisanog grčkog krsta, sa prostranom oltarskom apsidom, spolja trostranom, a iznutra polukružnom i naglašenim prostorima za đakonikon i proskomidiju

 

Šalitrena pećina je smeštena u okviru spomenika prirode Ribnica, u ataru selu Brežđe, udaljenom oko šest kilometara od Mionice i tri kilometra uzvodno od Ribničke pećine i Manastira Ribnica. Nalazi se na spisku spomenika kulture od velikog značaja